L'apparenza inganna | Modi di dire sulle bugie | Sale in zucca #18

L'apparenza inganna | Modi di dire sulle bugie | Sale in zucca #18